Vikramshila Bridge on River Ganga at Bhagalpur

‹ Return to Bhagalpur Travel Guide

Vikramshila Bridge on River Ganga at Bhagalpur

Vikramshila Bridge on River Ganga at Bhagalpur

Vikramshila Bridge on River Ganga at Bhagalpur

Comments are closed.